5.juli 1857-16. juni 1942
5 July 1857-16 June 1942

 

 

Arhitekt Karlo Paržik

 

The architect Karel Pařík

 

 

Naslovna stranica
Homepage

O website-u
About the website

Disertacija
Disertation

Ilustracije
Illustrations

Izložba 1991.g.
Exhibition in 1991

Izložba 2007.g.
Exhibition in 2007

SADRŽAJ

              

NASLOVNA STRANA

 

 

POSVETA

 

 

ZAHVALE

 

 

UVOD

1

 

TEZE DISERTACIJE

2

 

OBIM I CILJ ISTRAŽIVANJA

2

 

METODOLOGIJA

3

 

 

 

I

HRONOLOŠKI PREGLED VAŽNIJIH NAPISA I RADOVA O KARLU PARŽIKU

4

 

 

 

II

OSNOVNI PODACI IZ BIOGRAFIJE KARLA PARŽIKA

7

 

 

 

III

ARHITEKTONSKE TEORIJE I REALIZACIJE U BEČU KOJE SU UTICALE NA DJELA ARHITEKTE KARLA PARŽIKA

8

III.1

BEČKA ARHITEKTURA U DRUGOJ POLOVINI XIX STOLJEĆA, GLAVNI PROTAGONISTI I NJIHOV UTICAJ NA ŠKOLOVANJE NA AKADEMIJI LIKOVNIH UMJETNOSTI

8

III.2

ARHITEKT THEOPHIL VON HANSEN

14

III.3

UTICAJI ISLAMSKE ARHITEKTURE NA GRADITELJSTVO U BEČU U XIX STOLJEĆU

16

 

 

 

IV

PARŽIKOVA BEČKA PRAKSA

19

 

 

 

V

DOLAZAK U SARAJEVO I PRVA SARADNJA SA ARHITEKTOM JOSIPOM VANCAŠEM

20

1

VAKUFSKA PALATA U SARAJEVU

21

 

 

 

VI

ORGANIZACIJA DRŽAVNE GRAĐEVINSKE SLUŽBE U PERIODU 1878-1918 U BOSNI I HERCEGOVINI

22

VI.1.0

OSNIVANJE DRŽAVNE GRAĐEVINSKE SLUŽBE U PERIODU 1879-1884

22

VI.1.1

PRVI GRAĐEVINSKI PROPISI I ODLUKE O REGULACIONIM PLANOVIMA

29

VI.1.2

ZAKONODAVSTVO U VEZI SA DRŽAVNOM GRAĐEVINSKOM SLUŽBOM U PERIODU 1881-1884

29

VI.1.3

ANGAŽOVANJE HONORARNIH ARHITEKATA ZA POTREBE DRŽAVNE GRAĐEVINSKE SLUŽBE

32

VI.2.0

RAZVOJ DRŽAVNE GRAĐEVINSKE SLUŽBE U PERIODU 1885-1901

33

VI.2.1

UTICAJ GRAĐEVINSKOG ODJELJENJA ZEMALJSKE VLADE U SARAJEVU NA RAD TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE U SARAJEVU

37

VI.2.2

POZICIJA DRŽAVNE GRAĐEVINSKE SLUŽBE U ODNOSU NA DRUGE GRANE DRŽAVNE UPRAVE I STATUS NJENIH SLUŽBENIKA

39

VI.3.0

POČETAK STAGNACIJE DRŽAVNE GRAĐEVINSKE SLUŽBE U PERIODU 1901-1908

40

VI.3.1

ZAKONODAVSTVO U VEZI SA DRŽAVNOM GRAĐEVINSKOM SLUŽBOM U PERIODU 1901-1908

43

VI.4.0

REORGANIZACIJA DRŽAVNE GRAĐEVINSKE SLUŽBE 1909. I 1912. GODINE

43

VI.4.1

ZAKONODAVSTVO U VEZI SA DRŽAVNOM GRAĐEVINSKOM SLUŽBOM U PERIODU 1909-1918

44

 

 

 

VII

KARLO PARŽIK KAO DRŽAVNI GRAĐEVINSKI SLUŽBENIK

46

 

 

 

VIII

HRONOLOŠKI PREGLED DJELATNOSTI ARHITEKTE KARLA PARŽIKA U PERIODU 1886-1916

48

 

 

 

1886

 

48

2

STAMBENOPOSLOVNA ZGRADA PENZIONOG FONDA U SARAJEVU

48

3

ŠERIJATSKA SUDAČKA ŠKOLA U SARAJEVU

49

1887-1890

51

4

VIŠA GIMNAZIJA U SARAJEVU

52

5

DJEČAČKA OSNOVNA ŠKOLA SA PREPARANDIJOM U SARAJEVU

53

1891

 

53

6

PROJEKT ZA VIJEĆNICU U SARAJEVU

53

7

ZATVOR UZ VIJEĆNICU U SARAJEVU

55

1892

 

56

8

PROJEKT ZA TURSKO KUPATILO U BANJALUCI

56

1893

 

57

9

KUĆA KARLA PARŽIKA U SARAJEVU

57

10

GOSTIONICA U BANJI ILIDŽI

58

11

VRTLAREVA KUĆA U BANJI ILIDŽI

59

12

DOGRADNJA RESTORANA U BANJI ILIDŽI

60

1894

 

60

13

STAMBENOPOSLOVNA ZGRADA ELEKTRIČNE CENTRALE U SARAJEVU

60

14

KUĆA ”B” PENZIONOG FONDA NA DŽIDŽIKOVCU U SARAJEVU

61

15

PROJEKT ZA ZANATSKU ŠKOLU I ATELJE UMJETNIČKIH ZANATA U SARAJEVU

61

16

SKICA ZA NADGROBNI SPOMENIK

62

1895

 

62

17

BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA DIONIČKA BANKA U SARAJEVU

63

18

ADAPTACIJA ”GRAND-HOTELA” I DOGRADNJA SPRATA ZA ZEMALJSKU BANKU U SARAJEVU

64

19

SKICA ZA KAZINO (DRUŠTVENI DOM) U TRAVNIKU

65

1896

 

65

20

DOGRADNJA DIREKCIJE ŽELJEZNICA ZA POLITIČKE SLUŽBE U SARAJEVU

65

21

STAMBENOPOSLOVNA ZGRADA ESADA EF. KULOVIĆA U SARAJEVU

66

 

PARŽIKOVO UČEŠĆE NA MILENIJSKOJ IZLOŽBI U BUDIMPEŠTI

67

 

TEHNIČKI KLUB U SARAJEVU

67

1897

 

73

22

RESTAURACIJA I DOGRADNJA KATOLIČKE CRKVE U SKADRU

73

 

UCEŠĆE KARLA PARŽIKA U IZGRADNJI AUSTROUGARSKOG POSLANSTVA U CETINJU

75

23

NAJAMNA STAMBENA ZGRADA ZEMALJSKE BANKE U SARAJEVU

75

24

SRPSKOPRAVOSLAVNA ŠKOLA U SARAJEVU

75

25

DRUŠTVENI DOM U SARAJEVU

77

 

DOLAZAK U SARAJEVO ARHITEKTE RUDOLFA TÖNNIESA, PARŽIKOVOG SARADNIKA U PERIODU 1898-1911

78

1898

 

80

26

EVANGELISTIČKA CRKVA SA ŽUPNOM KUĆOM I ŠKOLOM U SARAJEVU

80

1899

PARŽIKOVO ODLIKOVANJE

81

1900

 

82

27

STAMBENOPOSLOVNA KUĆA DR. GRÜNFELDA U SARAJEVU

82

28

PRERADA PROJEKTA FRANZA BLAŽEKA ZA FILIPOVIĆEVU (FRANZ JOSEFOVU) KASARNU U SARAJEVU

83

29

PROJEKT ZA DOGRADNJU HOTELA U JAJCU

84

30

PROJEKT ZA STAMBENU KUĆU ZA LJEKARA NA ILIDŽI

86

1901

 

86

31

SKICA ZA TEHNIČKU SREDNJU ŠKOLU U SARAJEVU

87

32

PRERADA PROJEKTA WILHELMA STIASSNIA ZA AŠKENAŠKU SINAGOGU U SARAJEVU

87

1902

 

89

33

ŽANDARMERIJA U KISELJAKU

90

34

REGULACIONI PLANOVI ZA FILIPOVIĆEV TRG U SARAJEVU

90

1903

 

92

35

GARNIZONSKI SUD U SARAJEVU

92

36

VLADINA ZGRADA III U SARAJEVU

92

37

STAMBENOPOSLOVNA ZGRADA ZADIKA FINZIJA U SARAJEVU (UL. V. PERIĆA-VALTERA 1)

94

38

STAMBENOPOSLOVNA ZGRADA ZADIKA FINZIJA U SARAJEVU (UL. MARŠALA TITA 6)

94

39

PROJEKT ZA SRPSKOPRAVOSLAVNU ŠKOLU U ZENICI

94

1904-1905

95

40

HOTEL U FOČI

95

 

REVIZIJA PROJEKTA ZA NAJAMNU STAMBENU ZGRADU U CAZINU

96

 

KOTARSKE UREDSKE I SUDSKE ZGRADE

96

41

SUD U FOČI

97

1906

 

97

 

IZGRADNJA BOLNICA U BOSNI I HERCEGOVINI U PERIODU 1886-1906

98

 

PSIHIJATRIJSKO ODJELJENJE ZEMALJSKE BOLNICE U SARAJEVU

98

42

PAVILJON I PSIHIJATRIJSKOG ODJELJENJE ZEMALJSKE BOLNICE U SARAJEVU

99

43

PAVILJON II PSIHIJATRIJSKOG ODJELJENJE ZEMALJSKE BOLNICE U SARAJEVU

100

44

PAVILJON III PSIHIJATRIJSKOG ODJELJENJE ZEMALJSKE BOLNICE U SARAJEVU

100

45

PAVILJON IV PSIHIJATRIJSKOG ODJELJENJE ZEMALJSKE BOLNICE U SARAJEVU

100

46

SUD U GACKU

101

47

UREDSKA I SUDSKA ZGRADA U BOSANSKOJ DUBICI

102

 

PROJEKT ARHITEKTE RUDOLFA TÖNNIESA ZA UREDSKU ZGRADU U ČAJNIČU

102

48

DJEVOJAČKA ŠKOLA U ZENICI

103

49

TIPOVI SEOSKIH ŠKOLA-BRVNARA

102

50

DOGRADNJA RIMOKATOLIČKOG SAMOSTANA U TUZLI

103

1907

 

104

51

VIŠA REALKA U SARAJEVU

104

52

ZEMALJSKI MUZEJ U SARAJEVU

105

53

PROJEKT ZA KOTARSKU ISPOSTAVU U DOBOJU

112

54

PROJEKT ZA SUD I ZATVOR U ZENICI

113

55

KOTARSKI URED U FOČI

113

56

ZEMALJSKA ŠTAMPARIJA U SARAJEVU

114

57

PROJEKT ZA MEDRESU U JAJCU

116

58

SKICA ZA POKRIVANJE ATRIJA KURŠUMLI MEDRESE U SARAJEVU

117

59

BAŽDARSKI URED U SARAJEVU

117

60

SUD I ZATVOR U BILEĆI

118

61

SUD I ZATVOR U BOSANSKOM BRODU

118

1908

 

119

62

ZGRADA MITROPOLIJE U MOSTARU

119

 

MITROPOLIJA U TUZLI

120

63

SUD I ZATVOR U TREBINJU

121

64

SUD U LJUBINJU

122

 

PROJEKT ZA HOTEL NA PALAMA

122

65

SKICA ZA KATOLIČKU CRKVICU U GORNJEM HRASNOM

122

66

PROJEKT ZA ZANATSKU ŠKOLU U SARAJEVU

123

1909

 

123

67

ZGRADA ZA ULEMA MEDŽLIS U SARAJEVU

123

68

PROJEKT ZA DOGRADNJU KOTARSKOG UREDA U TREBINJU

125

1910

 

126

 

TIPSKI PROJEKTI SUDOVA

126

 

TIPSKI PROJEKTI ZATVORA

126

69

KONKURSNI PROJEKT ZA SUD I ZATVOR U SARAJEVU

126

 

OTKAZ RUDOLFA TÖNNIESA NA SLUŽBU ”ARHITEKTE NA RASPOLAGANJU” ODSJEKA ZA VISOKOGRADNJU GRAĐEVINSKOG ODJELJENJA ZEMALJSKE VLADE U SARAJEVU

127

1911

 

131

70

IZMJENE, DOPUNE I RAZRADA PRVONAGRAĐENOG PROJEKTA HANSA GLASERA I ALFREDA KRAUPA ZA SUD I ZATVOR U SARAJEVU

130

71

PROJEKT ZA VOJNI DJEČAČKI ZAVOD U SARAJEVU

134

1912-1913

135

 

PARŽIKOVO ZVANIČNO UNAPREĐENJE ZA RUKOVODIOCA ODSJEKA ZA VISOKOGRADNJU GRAĐEVINSKOG ODJELJENJA ZEMALJSKE VLADE U SARAJEVU

135

72

PROJEKT ZA HOTEL ”LOVĆEN” U PRČNJU (KOTORSKI ZALIV)

135

73

PROJEKT ZA HOTEL U DOBROTI KOD KOTORA

135

 

ISTORIJSKI USLOVI ZA NASTANAK PROJEKATA ZA HOTELE U DALMACIJI U AUSTROUGARSKOM PERIODU

136

 

DJELATNOST JOSIPA POSPIŠILA U ODSJEKU ZA VISOKOGRADNJU GRAĐEVINSKOG ODJELJENJA ZEMALJSKE VLADE U SARAJEVU

137

1914-1915

140

 

PARŽIKOV PREKID RADA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

140

1916

 

141

 

PENZIONISANJE KARLA PARŽIKA

141

 

 

 

IX

ANALITIČKI PREGLED DJELATNOSTI ARHITEKTE KARLA PARŽIKA U PERIODU 1884-1916

142

IX.1

PRVA SARADNJA SA ARHITEKTOM JOSIPOM VANCAŠOM (1884-1886)

142

IX.2

RUKOVOĐENJE IZGRADNJOM

142

IX.3

VRSTE PROJEKATA

142

IX.3.1

ŠKOLSKI OBJEKTI

143

IX.3.2

OBJEKTI ZA DRUŠTVENE AKTIVNOSTI I KULTURU

145

IX.3.3

OBJEKTI ZA DRŽAVNE SLUŽBE

146

IX.3.4

SUDOVI I ZATVORI

147

IX.3.5

ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI OBJEKTI ZA VJERSKE ZAJEDNICE

149

IX.3.6

SAKRALNI OBJEKTI

150

IX.3.7

VOJNI OBJEKTI

151

IX.3.8

DRŽAVNI PRIVREDNI OBJEKTI

151

IX.3.9

BOLNIČKI OBJEKTI

151

IX.3.10

BANKE

152

IX.3.11

UGOSTITELJSKI I REKREATIVNI OBJEKTI

152

IX.3.12

STAMBENOPOSLOVNI OBJEKTI

153

IX.3.13

STAMBENE KUĆE

154

IX.3.14

REGULACIONI PLANOVI

154

IX.4

RUKOVOĐENJE ODSJEKOM ZA VISOKOGRADNJU GRAĐEVINSKOG ODJELJENJA ZEMALJSKE VLADE U SARAJEVU

156

IX.5

OSTALE STRUČNE AKTIVNOSTI

157

 

 

 

X

RAZVOJNE FAZE U PARŽIKOVOM PROJEKTOVANU U PERIODU 1884-1916

158

 

 

 

XI

PARŽIKOVA PROFESIONALNA DJELATNOST NAKON PENZIONISANJA

161

 

 

 

XII

OSVRT NA GRADITELJSTVO KATOLIČKE CRKVE U BOSNI I HERCEGOVINI DO 1878. GODINE

162

 

 

 

XIII

OSVRT NA GRADITELJSTVO KATOLIČKE CRKVE U BOSNI I HERCEGOVINI U PERIODU 1878-1918

164

 

 

 

XIV

OSVRT NA GRADITELJSTVO KATOLIČKE CRKVE U BOSNI I HERCEGOVINI U PERIODU 1918-1941

167

XV

DJELATNOST KARLA PARŽIKA U ULOZI SAVJETNIKA ZA GRADITELJSTVO VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE

173

 

 

 

XVI

PREGLED PROJEKATA KARLA PARŽIKA ZA KATOLIČKU CRKVU U BOSNI I HERCEGOVINI U PERIODU 1921-1937

175

 

 

 

1921

 

175

74

OBNOVA CRKVE SV. KATARINE FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U KREŠEVU

175

1924

 

176

75

ŽUPNA CRKVA SV. ANTE PADOVANSKOG U RASTIČEVU

176

76

OBNOVA I DOGRADNJA ŽUPNE CRKVE UZNESENJA BL. DJ. MARIJE U KOMUŠINI

177

77

DOGRADNJA ZVONIKA ŽUPNE CRKVE SV. IVANA KRSTITELJA U OTINOVCIMA

179

1925

 

179

78

ŽUPNA CRKVA UZNESENJE BL. DJ. MARIJE U OLOVU

179

79

ŽUPNA CRKVA SV. ANE U ŽABLJAKU

181

80

ŽUPNI STAN U ŽABLJAKU

183

81

DOGRADNJA TORNJA ŽUPNE CRKVE SV. ILIJE PROROKA U SOLAKOVOJ KULI

183

82

DOGRADNJA TORNJA ŽUPNE CRKVE SV. IVANA KRSTITELJA U UZDOLU

185

83

PROJEKT ŽUPNOG STANA ZA BUKOVICU KOD DERVENTE I POLJAKE KOD BRČKOG

186

84

ŽUPNA CRKVA SRCE MARIJINO U FOČI KOD DOBOJA

187

85

ADAPTACIJA ŽUPNE CRKVE SV. ANTE PADOVANSKOG U PODHUMU

188

86

PROJEKT ZA OBNOVU ŽUPNE CRKVE SV. JOSIPA U ZENICI

189

1926

 

189

87

PROJEKT HRVATSKOG KATOLIČKOG DOMA U DOCU KOD TRAVNIKA

189

88

ŽUPNA CRKVA BEZGREŠNO ZAČEĆE BL. DJ. MARIJE U VIJAKI KOD VAREŠA

190

89

ŽUPNA CRKVA PRESV. SRCE ISUSOVO U BRČKOM

191

90

ŽUPNA CRKVA UZNESENJE BL. DJ. MARIJE U OSOVI

192

91

PROJEKT ZA ŽUPNI STAN U SVILAJU

194

1927

 

195

92

ŽUPNA CRKVA UZNESENJE BL. DJ. MARIJE I ŽUPNI STAN U GORNJEM VAKUFU

195

93

PROJEKT ZA ADAPTACIJU ŽUPNE CRKVE UZNESENJE MARIJINO U SUHOM POLJU

196

94

PROJEKT ZA ŽUPNI STAN U RADUNCIMA

197

1928

 

197

95

PROJEKT ZA ŽUPNI STAN U LUKAVCU

197

96

ŽUPNA CRKVA SV. ANTE PADOVANSKOG U LUKAVCU

197

97

KAPELA U ZVIRNJAČI

198

1929

 

198

98

HRVATSKI DOM U DERVENTI

198

1930

 

199

99

ŽUPNA CRKVA SV. ANTE PADOVANSKOG U SIVŠI

199

100

KAPELA NA GROBLJU U STUPU KOD SARAJEVA

200

101

KAPELA UZVIŠENJA SV. KRIŽA U TARČINU

200

1931

 

201

102

FRANJEVAČKI SAMOSTAN U PLEHANU

201

103

ŽUPNA CRKVA SV. JOSIPA U TESLIĆU

202

1932

 

203

104

DOGRADNJA I ADAPTACIJA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U JAJCU

203

1934

 

204

105

ŽUPNA CRKVA KRISTA KRALJA U CERU

204

1935

 

205

106

FISKUTLURNA DVORANA UZ FRANJEVAČKU GIMNAZIJU U VISOKOM

205

107

KAPELA SV. IVANA KRSTITELJA U BUKOVICI

206

108

ŽUPNA CRKVA SV. IVANA KRSTITELJA U BIJELOM BRDU

206

1936

 

207

109

ŽUPNA CRKVA SV. JOSIPA U SARAJEVU

207

110

ŽUPNA CRKVA PRESV. SRCE ISUSOVO U OSTROŠCU

211

111

DOGRADNJA TORNJA CRKVE SV. ANTE PADOVANSKOG U BUGOJNU

211

1937

 

212

112

ŽUPNI STAN U BIJELJINI

212

113

ŽUPNA CRKVA SV. JOSIPA I ŽUPNI STAN U RANKOVIĆIMA

213

114

ŽUPNA CRKVA SV. JOSIPA U TURBETU

213

115

KAPELA U KREPŠIĆU

214

 

 

 

XVII

ANALITIČKI PREGLED PROJEKATA KARLA PAŘIKA ZA KATOLIČKU CRKVU U BOSNI I HERCEGOVINI U PERIODU 1921-1937

215

 

 

 

XVIII

OSTALI PROJEKTI KARLA PAŘIKA IZMEDJU DVA RATA

218

116

KONKURSNI PROJEKT ZA SEFARDSKU SINAGOGU U SARAJEVU

218

117

PROJEKT ZA STAMBENOPOSLOVNU ZGRADU ZA ĆUK I DR. U SARAJEVU

218

 

 

 

XIX

ZAKLJUČAK

219

 

 

 

XX

HRONOLOŠKI KATALOG PROJEKATA KARLA PARŽIKA

229

 

 

 

 

IZVORI I LITERATURA

233

 

ILUSTRACIJE

239