5.juli 1857-16. juni 1942
5 July 1857-16 June 1942

 

 

Arhitekt Karlo Paržik

 

The architect Karel Pařík

 

 

Naslovna stranica
Homepage

O website-u
About the website

Disertacija
Disertation

Ilustracije u/
Illustrations in:

Poglavlje/chapter I-VII
Poglavlje/chapter VIII:
....no.2-20
....no.21-40
....no.41-55
....no.56-73
Poglavlje/chapter XIV-XVIII:
....no.74-90
....no.91-117

Izložba 1991.g.
Exhibition in 1991

Izložba 2007.g.
Exhibition in 2007


24.d

srpskoprav.skola
24.h

pozoriste-p
25.g

pozoriste-crtez
25.h

pozoriste-foto
25.j

evan.crkva
26.b

ev.crkva
26.e

e.crkva

26.g

filipoviceva-kasarna
28.j

sinagoga
32.n

sinagoga-2
32.s

filip.trg
34.f

garnizonski-sud
35.b

vladina-zgrada-3
36.a2

vladina-zgrada-3-vrata
36.m

skola-zenica
39

hotel-foca
40.c

 

ILUSTRACIJE U POGLAVLJU VIII (21-40) / ILLUSTRATIONS IN THE CHAPTER VIII (21-40)

Napomena: Ilustracije su u redoslijedu u kojem se pojavljuju u tekstu disertacije. Nekoliko novih ilustracija je dodato u odnosu na listu ilustracija u prilogu originala disertacije.

Note: The illustrations are presented in the order in which they appear in the text of the dissertation. A few additional illustrations have been included in relation to those listed in the original dissertation.

Br/No

Naslov/Title

21.a

Karl Pařik, Stambenoposlovna zgrada Esada ef. Kulovića u Sarajevu (izgrađena oko 1896.g.) – izgled ugaone fasade 1989.g.

21.b

Karl Pařik, Stambenoposlovna zgrada Esada ef. Kulovića u Sarajevu (izgrađena oko 1896.g.) – izgled južne fasade 1989.g.

   

XXIII

Baraka Tehničkog kluba u Sarajevu – situacioni plan, osnova, presjek, fasada (oko 1909.g.)

   

XXIV.a

Josip Slade, Austrougarsko poslanstvo u Cetinju (1897-1899) – nekadašnji izgled

XXIV.b

Josip Slade, Austrougarsko poslanstvo u Cetinju (1897-1899) – osnova prizemlja

   

23

Karl Pařik, Najamna stambena zgrada Zemaljske banke u Sarajevu (izgrađena oko 1897.g.) – izgled 1988.g.

   

24.a

Karl Pařik, Srpskopravoslavna škola u Sarajevu – osnova prizemlja (1897)

24.b

Karlo Pařik, Srpskopravoslavna škola u Sarajevu – osnova prvog sprata (1897)

24.c

Karl Pařik, Srpskopravoslavna škola u Sarajevu – zapadna fasada (1897)

24.d

Karl Pařik, Srpskopravoslavna škola u Sarajevu – južna fasada (1897)

24.e

Karl Pařik, Srpskopravoslavna škola u Sarajevu – presjek (1897)

24.f

Karl Pařik, Srpskopravoslavna škola u Sarajevu – sjeverna fasada (1897)

24.g

Karl Pařik, Srpskopravoslavna škola u Sarajevu – detalj sjeverne fasade (1897)

24.h

Karl Pařik i Ludwig Huber, Srpskopravoslavna škola u Sarajevu (izgrađena 1898.g.) – prvobitni izgled

24.i

Karl Pařik i Ludwig Huber, Srpskopravoslavna škola u Sarajevu (izgrađena 1898.g.) – prvobitni izgled

24.j

Karl Pařik, Srpskopravoslavna škola u Sarajevu (izgrađena 1898.g.) – izgled sjeverne fasade 1988.g.

   

25.a

Karl Pařik, Društveni dom u Sarajevu – osnova prizemlja (1897)

25.b

Karl Pařik, Društveni dom u Sarajevu – osnova sprata (1897)

25.c

Karl Pařik, Društveni dom u Sarajevu – presjek (1897)

25.d

Karl Pařik, Društveni dom u Sarajevu – južna fasada (1897)

25.e

Karl Pařik, Društveni dom u Sarajevu – istočna fasada (1897)

25.f

Karl Pařik, Društveni dom u Sarajevu – presjek (1897)

25.g

Karl Pařik, Društveni dom u Sarajevu – presjek (1897)

25.h

Karl Pařik, Društveni dom u Sarajevu – perspektiva (1897)

25.i

Karl Pařik, Društveni dom u Sarajevu (izgrađen 1898.g.) – nekadašnji pogled sa ugla građevine

25.j

Karl Pařik, Društveni dom u Sarajevu (izgrađen 1898.g.) – prvobitni izgled sa jugoistoka

25.k

Karl Pařik, Društveni dom u Sarajevu (izgrađen 1898.g.) – prvobitni izgled sa jugoistoka

25.l

Karl Pařik, Društveni dom u Sarajevu (izgrađen 1898.g.) – izgled istočne fasade 1988.g.

25.m

Karl Pařik, Društveni dom u Sarajevu (izgrađen 1898.g.) – izgled sjeverne fasade 1988.g.

25.n

Karl Pařik, Društveni dom u Sarajevu (izgrađen 1898.g.) – izgled južne fasade 1988.g.

   

T

Rudolf Tönnies, Model Begove džamije (1897.g.)

   

26.a

Karl Pařik, Evangelistička župna kuća u Sarajevu – osnove suterena i prizemlja (oko 1898.g.)

26.b

Karl Pařik, Evangelistička crkva u Sarajevu (izgrađena 1899.g) – nekadašnji izgled

26.c

Karl Pařik, Evangelistička crkva u Sarajevu (izgrađena 1899.g) - kupola

26.d

Karl Pařik, Evangelistička župna kuća u Sarajevu – sjeverna fasada (oko 1898.g.)

26.e

Karl Pařik, Evangelistička crkva i župna kuća u Sarajevu (župna kuća izgrađena 1905.g.)

26.f

Karl Pařik, Evangelistička crkva i župna kuća u Sarajevu (župna kuća izgrađena 1905.g.) – akvarel (Autor: Janković)

26.g

Karl Pařik, Evangelistička crkva, župna kuća i škola u Sarajevu - nekadašnji izgled

26.h

Karl Pařik, Evangelistička crkva, župna kuća i škola u Sarajevu - nekadašnji izgled

26.i

Nedeljko Rosić, Snimak sjeverne fasade Evangelističke crkve, župne kuće i škole u Sarajevu (1980)

26.j

Nedeljko Rosić, Snimak sjeverne fasade Evangelističke crkve, župne kuće i škole u Sarajevu (1980)

26.k

Nedeljko Rosić, Adaptacija Evangelističke crkve, župne kuće i škole za Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu (1980)

26.l

Nedeljko Rosić, Adaptacija Evangelističke crkve, župne kuće i škole za Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu (1980)

   

27.a

Karl Pařik, Stambenoposlovna kuća dr Grünfelda u Sarajevu – detalj južne fasade (1900)

27.b

Karl Pařik, Stambenoposlovna kuća dr Grünfelda u Sarajevu – nekadašnji izgled

27.c

Karl Pařik, Stambenoposlovna kuća dr Grünfelda u Sarajevu – nekadašnji izgled

27.d

Karl Pařik, Stambenoposlovna kuća dr Grünfelda u Sarajevu – izgled 1988.g.

   

28.a

Situacioni plan stare i nove Filipovićeve kasarne u Sarajevu (1897)

28.b

Franz Blažek, Filipovićeva (Franz Josefova) kasarna u Sarajevu – presjek i sjeverna fasada (1898)

28.c

Franz Blažek, Filipovićeva (Franz Josefova) kasarna u Sarajevu – istočna fasada (1898)

28.d

Karl Pařik i Ludwig Huber, Filipovićeva (Franz Josefova) kasarna u Sarajevu – sjeverna fasada (1900)

28.e

Karl Pařik i Ludwig Huber, Filipovićeva (Franz Josefova) kasarna u Sarajevu – detalj vrata (1901)

28.f

Karl Pařik i Ludwig Huber, Filipovićeva (Franz Josefova) kasarna u Sarajevu – detalj vijenca (1901)

28.g

Karl Pařik i Ludwig Huber, Filipovićeva (Franz Josefova) kasarna u Sarajevu (izgrađena 1902.g.) – nekadašnji izgled

28.h

Karl Pařik i Ludwig Huber, Filipovićeva (Franz Josefova) kasarna u Sarajevu (izgrađena 1902.g.) – nekadašnji izgled

28.i

Karl Pařik i Ludwig Huber, Filipovićeva (Franz Josefova) kasarna u Sarajevu (izgrađena 1902.g.) – nekadašnji izgled

28.j

Karl Pařik i Ludwig Huber, Filipovićeva (Franz Josefova) kasarna u Sarajevu (izgrađena 1902.g.) – nekadašnji izgled

28.k

Nekadašnji pogled sa Baščaršije prema Filipovićevoj kasarni u Sarajevu

28.l

Karl Pařik i Ludwig Huber, Filipovićeva (Franz Josefova) kasarna u Sarajevu (izgrađena 1902.g.) – izgled 1988.g.

   

29.a

Karl Pařik, Projekt dogradnje i adaptacije hotela u Jajcu – fasada (1900)

29.b

Plan Jajca oko 1879.g.

29.c

Rudolf Tönnies, Dogradnja i adaptacija hotela u Jajcu – fasada (1908)

29.d

Rudolf Tönnies, Dogradnja i adaptacija hotela u Jajcu – fasada dogradnje (1908)

29.e

Fotografija Jajca oko 1879.g.

29.f

Fotografija Jajca poslije 1909.g. U prvom planu je hotel sa dogradnjom.

29.g

Kanjon Vrbasa kod Jajca. Fotografija snimljena iza 1909.g. U prvom planu je hotel sa dogradnjom

   

30.a

Karl Pařik (?), Projekt za stambenu kuću za ljekara na Ilidži – fasada (1900)

30.b

Karl Pařik (?), Projekt za stambenu kuću za ljekara na Ilidži – fasada i presjek (1900)

   

31.a

Karl Pařik, Projekt za Tehničku srednju školu u Sarajevu – osnova suterena i prizemlja (1901)

31.b

Karl Pařik, Projekt za Tehničku srednju školu u Sarajevu – osnova prvog i drugog sprata (1901)

31.c

Karl Pařik, Projekt za Tehničku srednju školu u Sarajevu – presjek i situacija (1901)

31.d

Karl Pařik, Projekt za Tehničku srednju školu u Sarajevu – fasade (1901)

3.1e Karl Pařik, Projekt za Tehničku srednju školu u Sarajevu – fasade (1901)
   

32.a

Situacioni plan zemljišta za izgradnju aškenaške sinagoge u Sarajevu (1895)

32.b

Wilhelm Stiassny, Projekt za sinagogu u Sarajevu - osnove prizemlja i prvog sprata (1895)

32.c

Wilhelm Stiassny, Projekt za sinagogu u Sarajevu – poprečni presjek (1895)

32.d

Wilhelm Stiassny, Projekt za sinagogu u Sarajevu – podužni presjek (1895)

32.e

Wilhelm Stiassny, Projekt za sinagogu u Sarajevu – ulazna fasada (1895)

32.f

Wilhelm Stiassny, Projekt za sinagogu u Sarajevu – bočna fasada (1895)

32.g

Karl Pařik, Aškenaška sinagoga u Sarajevu – osnova (1901)

32.h

Karl Pařik, Aškenaška sinagoga u Sarajevu – podužni presjek (1902)

32.i

Karl Pařik, Aškenaška sinagoga u Sarajevu – poprečni presjek (1902)

32.j

Karl Pařik, Aškenaška sinagoga u Sarajevu – bočna fasada (1902)

32.k

Karl Pařik, Aškenaška sinagoga u Sarajevu – ulazna fasada (1902)

32.l

Karl Pařik, Aškenaška sinagoga u Sarajevu – detalj galerije (1902)

32.m

Karl Pařik, Aškenaška sinagoga u Sarajevu – detalj kapitela stupova (1902)

32.n

Karl Pařik, Aškenaška sinagoga u Sarajevu (izgrađena 1902.g.) – prvobitni izgled svetišta

32.o

Josip Pospišil – Projekt za jevrejsku opštinu uz Aškenašku sinagogu u Sarajevu

32.p

Karl Pařik, Aškenaška sinagoga u Sarajevu (izgrađena 1902.g.) – prvobitni izgled

32.r

Karl Pařik, Aškenaška sinagoga u Sarajevu (izgrađena 1902.g.) – prvobitni izgled

32.s

Karl Pařik, Aškenaška sinagoga u Sarajevu (izgrađena 1902.g.) – prvobitni izgled

32.t

Karl Pařik, Aškenaška sinagoga u Sarajevu (izgrađena 1902.g.) – izgled 1988.g.

   

33

Karl Pařik, Projekt za žandarmeriju u Kiseljaku (1902)

   

34.a

Karl Pařik, Skica za regulaciju Filipovićevog trga u Sarajevu – situacioni plan (1901)

34.b

Rudolf Tönnies, Skica za regulaciju Filipovićevog trga u Sarajevu, varijanta I – situacioni plan (1902)

34.c

Karl Pařik, Skica za regulaciju Filipovićevog trga u Sarajevu – fasade (1906)

34.d

Rudolf Tönnies, Skica za regulaciju Filipovićevog trga u Sarajevu, varijanta II – situacioni plan (1901)

34.e

Karl Pařik i Rudolf Tönnies, Regulacioni plan Filipovićevog trga u Sarajevu (nedatirano)

34.f

Filipovićev trg u Sarajevu – nekadašnji izgled

   

35.a

Karl Pařik, Garnizonski sud u Sarajevu – fasada (1903)

35.b

Karl Pařik, Garnizonski sud u Sarajevu – detalj vrata(1903)

35.c

Karl Pařik, Garnizonski sud u Sarajevu (izgrađen 1903.g.) u kompleksu kasarne – objekat obilježen sa X

35.d

Pogled na garnizon u Sarajevu – nekadašnji izgled

   

36.a

Karl Pařik, Vladina zgrada III u Sarajevu – idejna skica istočne fasade (1903)

36.a-2

Karl Pařik, Vladina zgrada III u Sarajevu – idejna skica istočne fasade (1903)

36.b

Karl Pařik, Vladina zgrada III u Sarajevu – osnova prizemlja prve etape (1904)

36.c

Karl Pařik, Vladina zgrada III u Sarajevu – sjeverna fasada prve etape (1904)

36.d

Karl Pařik, Vladina zgrada III u Sarajevu – detalj istočne fasade prve etape (1904)

36.e

Karl Pařik, Vladina zgrada III u Sarajevu – osnova prvog i drugog sprata druge etape (1905)

36.f

Karl Pařik, Vladina zgrada III u Sarajevu - osnova trećeg sprata druge etape (1905)

36.g

Karl Pařik, Vladina zgrada III u Sarajevu – sjeverna i zapadna fasada i poprečni presjek druge etape (1905)

36.h

Karl Pařik, Vladina zgrada III u Sarajevu – osnova prizemlja sve tri etape (1905)

36.i

Karl Pařik, Vladina zgrada III u Sarajevu (izgrađena u etapama od 1905. do 1948.g.) – izgled južne fasade 1988.g.

36.j

Karl Pařik, Vladina zgrada III u Sarajevu (izgrađena u etapama od 1905. do 1948.g.) – izgled južne i istočne fasade 1988.g.

36.k

Karl Pařik, Vladina zgrada III u Sarajevu (izgrađena u etapama od 1905. do 1948.g.) – izgled sjeverne fasade 1988.g.

36.l

Karl Pařik, Vladina zgrada III u Sarajevu (izgrađena u etapama od 1905. do 1948.g.) – izgled zapadne fasade 1988.g.

36.m

Karl Pařik, Vladina zgrada III u Sarajevu – detalj vrata (1905)

36.n

Karl Pařik, Vladina zgrada III u Sarajevu – detalj vrata (1904)

   

37.a

Karl Pařik, Stambenoposlovna zgrada za Zadika Fincija u Sarajevu u Ul. V. Perića 1 – osnova sprata (1904)

37.b

Karl Pařik, Stambenoposlovna zgrada za Zadika Fincija u Sarajevu u Ul. V. Perića 1 – osnova podruma (1904)

37.c

Karl Pařik, Stambenoposlovna zgrada za Zadika Fincija u Sarajevu u Ul. V. Perića 1 (izgrađena 1904/5) – izgled 1988.g.

   

38

Karl Pařik, Stambenoposlovna zgrada za Zadika Fincija u Sarajevu u Ul. Maršala Tita 6 (izgrađena oko 1904/5) - izgled 1988.g.

   

39

Karl Pařik, Projekt za srpskopravoslavnu školu u Zenici (1903)

   

40.a

Karl Pařik, Hotel u Foči – situacioni plan (1905)

40.b

Karl Pařik, Hotel u Foči – osnove (1905)

40.c

Karl Pařik, Hotel u Foči – fasade i presjek (1905)

   

XXV

Karl Pařik, Revizija projekta za stambenu zgradu u Cazinu (1905)

   

XXVI.a

Nepoznat projektant, Tip kotarske uredske zgrade u neorenesansnom stilu (1891)

XXVI.b

Ćiril Iveković, Tip kotarske uredske zgrade u neomaurskom stilu (1891)